بازنگری در اپلیکیشن متخصصین چیست؟

بازنگری از امکانات اپلیکیشن متخصصین برای سفارش‌هایی است که با افزایش ساعت روبه‌رو می‌شوند. اگر به هر دلیلی سفارش نظافت در زمان مقرر به پایان نرسید و با افزایش ساعات مواجه شد، حتما برای محاسبه مجموع ساعات جدید و هزینه ساعات اضافه شده درخواست بازنگری ثبت کنید.

بعد از ثبت بازنگری، درخواست شما برای اپلیکیشن مخصوص مشتری ارسال می‌شود تا توسط مشتری تائید گردد. بعد از تائید، مجموع ساعات سفارش در اپلیکیشن افزایش پیدا می‌کند و همچنین هزینه ساعات اضافی نیز به صورت دقیق محاسبه شده و در اپلیکیشن قابل مشاهده است.

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.