هزینه ایاب و ذهاب چگونه محاسبه می‌شود؟

با توجه به زمان پایان سفارش،  این هزینه به صورت سیستمی به مبلغ سفارش اضافه می‌شود. بنابراین
درخواست هزینه ایاب و ذهاب از مشتری به صورت جداگانه ممنوع است.

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.